1. Trang chủ
  2. Liên hệ

Hengyuan Food Machinery Co., Ltd.

Địa chỉ: No.6 Jinhe Road, Economic Development Zone, Suzhou city, Anhui Province

Người liên hệ: Ms. Wang Yuanyuan (nữ)

Mobile: +86-18725576600
+86-18305571209

Tel.: +86-557-3930031

Mailbox: hengyuanetw@sina.com

Whatsapp/Wechat:+86-18305571260 (Sunny)
+86-18725576600 (Pezzi )

Skype:+86-18305571260 (Sunny)

Thông tin phản hồi